ازدواج کودکان نوعی ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که فرد قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی ‌شود.سالومه زورابیشویلی با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری گرجستان به اولین زنی تبدیل شده که در این کشور عهده‌دار این سمت می‌شود.زنان و زخم‌هایی که نمی‌بینیم

«نبایدها» بخش بزرگی از زندگی زنان را تشکیل می‌دهند. از همان وقتی که تاکید می‌شود: دختر نباید اینطوری بخندد، دختر نباید درباره این طور مسائل حرف بزند، دختر نباید اینطوری لباس بپوشد، ‌خط‌‌کشی‌ها شروع می‌شود. خط‌‌کشی‌هایی که به بهانه تربیت زنان، آن‌ها را به وادی انزوا می‌برد.

صفحه8 از27