• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های زنان

توسعه پایدار را توسعه‏ای انسان محور تعریف كرده‏اند كه موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می‏شود.

فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیركردن تمامی افراد و گروه‏ها در فرآیند توسعه مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریف‏های پیشین توسعه یافتگی بشمار می‏رود. زنان نیز به عنوان نیمه‏ای از جامعه بشری در توسعه پایدار نقشی محوری به عهده دارند و در واقع شرط تحقق توسعه پایدار حضور و مشاركت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. اما بی تردید حضور و مشاركت واقعی زنان در گرو توانمندی آنها است. به عبارتی توانمند سازی زنان مقدمه‏ای لازم برای حضور آنها در جریان توسعه است
از سویی دیگر زنان نقش کلیدی درتربیت فرزندان، بقای خانواده، انتقال و ارتقا ارزشهای فرهنگی و معنوی جامعه بر عهده دارند و آنان ستونهای محکم جامعه سالم ، شاداب و مقید به ارزشهای انسانی می باشند. بنابراین زنان با توجه به نقشهای چند گانه که برعهده دارند باید آموزشهای ویژه دیده تا وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را به بهترین شکل ممکن انجام بدهند موسسه آماج بر اساس مطالعات تطبیقی و کسب نظر خواهی از شاغلان سازمانهای داخلی دوره هایی را برای بانوان شاغل در سازمانها و همسران کارکنان سازمانها طراحی کرده است تا به این نیاز اساسی پاسخ مناسب در خور بانوان شاغل بدهد

آخرین ویرایش در 1397/08/16

اشتراک گذاری مقاله