• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های مدیران

تفاوت عملکرد مدیران زمانی قابل اندازه‌ گیری است که معیاری برای شایستگی مدیران تعریف شود و سازمان بتواند با شناسایی نقاط بهبود، برنامه توسعه فردی برای مدیران تهیه و اجرا کند.

شایستگی ، دانش، مهارت و نگرشی است که به ‌طور مستقیم بر عملکرد تاثیر می‌گذارد. تغییر و تحولات سریع در دنیای سازمانی نشان می‌دهد که انتظار از شایستگی‌های مدیران بسیار بیشتر از نگاه‌های سنتی گذشته خواهد بود و چنانچه مدیران نتوانند این شایستگی‌ها را کسب کنند ، خود و سازمان را با چالش‌های زیادی مواجه خواهند کرد . امروزه سازمانهای پیشرفته و موفق دنیا مدیران را بر اساس شایستگی آموزش می دهند ، به دلیل اهمیت موضوع گروه آماج، شایستگی های اساسی مدیران را که درا کثر مدلهای شایستگی سازمانهای ایرانی و خارجی مشخص شده اند را مبنای آموزشهای مدیران قرار داده است

اشتراک گذاری مقاله