• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های فردی

پویایی، توسعه و موفقیت های سازمانی مبتنی بر نیروی انسانی شایسته ، توسعه یافته و توانمند است در رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی هدف پرورش نیروهای قابل و با صلاحیتی است که مسیولیت رشد توسعه خود را بر عهده گرفته و نسبت به آموزش نگرش مثیت دارند چنین افرادی در هر پست سازمانی که قرار بگیرند عملکرد بالایی خواهند داشت . گروه آماج شایستگی های فردی مهم و ضروری را مبنای آموزشهای خود قرار داده است ودر کنارانتقال دانش و ارتقا سطح مهارت افراد تغییر نگرش افراد مورد تاکید و از اهداف اساسی می باشد

اشتراک گذاری مقاله