• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


توسعه توانمندی بازنشستگان فردا

 

  1. ورزش  ، تغذیه و بهداشت روان در دوران بازنشستگی
  2. مهارت های ارتباطی هیجانی برای دوران بازنشستگی
  3. راه های ایجاد درآمد زایی و کار آفرینی برای بازنشستگان
  4. آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی

اشتراک گذاری مقاله