• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


دوره های مشترک و پایه منابع انسانی

اصول و فنون مصاحبه نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت رفتار سازمانی

آشنايي  با  سيستمهاي  تعیين  حقوق  و  دستمزد

آسیب شناسی منابع انسانی

مقررات اداری و استخدامی شرکت ها مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اصول قرار دادهای اداری و قوانین بیمه

برنامه  ريزي  جانشين  پروري

مقررات اداری و پرسنلی کارکنان طراحی و تئوری های سازمان
فرآيند  گروه  بندي  سمتهاي  سازماني کار آفرینی سازمانی طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
طراحي  مسيرهاي  شغلي روانشناسی کار(صنعتی) مبانی و اصول ساختار سازمان
  سنجش و ارزیابی نیروی انسانی طراحی مسیرهای شغلی
  شايسته  سالاري  در نظام  اداري نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی
    فرآيند  برنامه  ريزي  انتصابات  كاركنان

 

اشتراک گذاری مقاله