• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های زنان

برقراری تعادل درزندگی خانواد گی وسازمانی زنان

خود باوری و اعتماد به نفس زنان

نقش زنان در توسعه پایدار

ویژگی های مدیریت ورهبری زنان

مهارت های مذاکره برای زنان

ارتباط موثر با همسر

بهداشت روانی زنان

منابع استرس در محیط کار و مدیریت آنها

زبان بدن زنان در محیط کار

مهارت های ارتباطی زنان در محیط کار

افسردگی زنان و راه های مقابله با آن

اطاق فکر زنانه و مهارت های زندگی

آشنایی با مدیران زن موفق و سبک مدیریت آنها

مهارت های فرزند پروری

آشنایی با مراحل رشد کودکان
  تاثیر فضای مجازی بر خانواده  

 

 

 

آخرین ویرایش در 1397/10/11

اشتراک گذاری مقاله