• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


درباره آماج

موسسه آموزشی - مشاوره آماج فرا توسعه نگر در سال 1396 با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره در حوزه منابع انسانی در جهت ارتقا توانایی ها و شایستگی های سازمانی شکل گرفته است. موسسه آماج با استفاده از جدیدترین و روزآمدترین روش های آموزشی به توسعه شایستگی های عمومی مدیران و مجموعه تخصصی منابع انسانی و دوره های آموزش و بهسازی زنان و توسعه توانمندی کارکنان در آستانه بازنشستگی می پردازد.

هدف موسسه آماج توانمند سازی و تغییر نگرش نیروی انسانی بر اساس ارتقا قابلیت ها و صلاحیت های حرفه ایی است. شعار ما در یک کلام فلسفه کاری ما را نشان می دهد:

" هدف ما توسعه و توانمندی انسانها است، برای آنان که متفاوت می اندیشند "

اشتراک گذاری مقاله