• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


Manager’s Guide to Performance Reviews

 

دانلود کتاب

آخرین ویرایش در 1397/09/10

اشتراک گذاری مقاله