آخرین اخبارتیپولوژی به تصویر کشیده شدن زنان در روایت‌ها و آثار هنری جنگبا کمپین «۱۶روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی» آشنا شوید.هدف از برگزاری روز جهانی مرد، تمرکز بر سلامت مردها و پسرها، بهبود روابط، ترویج برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش مثبت مرد در جامعه است.با حکم جمشید انصاری معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور، فاطمه پهلوانی به عنوان معاون وی و رئیس سازمان ملی بهره وری منصوب شد.

صفحه5 از6