• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


فاطمه پهلوانی به عنوان معاون وی و رئیس سازمان ملی بهره وری منصوب شد

با حکم جمشید انصاری معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور، فاطمه پهلوانی به عنوان معاون وی و رئیس سازمان ملی بهره وری منصوب شد.

اشتراک گذاری مقاله