• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


مهارتهاي خاص براي موفقيت

زنان به مهارتهاي  خاص براي موفقيت در  كار خود نياز دارند كه از مهمترين آنها مهارت مديريت مي باشد كه متفاوت از مردان است.

با شركت در اين كارگاه با نكات كاربردي زيادي آشنا مي شويد  ، تلفن رزرو ٨٨١٤٠٣٤٣

اشتراک گذاری مقاله