• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


زنى سوماليايي دو دختر شش و هفت ساله شان را ختنه کرده بود دادگاه محلی نوشاتل او را به هشت ماه زندان تعلیقی محکوم کرد

زنى سوماليايي که در پی پذیرش تقاضای پناهندگی همسرش به سوئیس آمده بود، پیش از ترک سومالی دو دختر شش و هفت ساله شان را ختنه کرده بود كه سال گذشته طی پروندهای که توسط پدر دو دختر گشوده شده بود، دادگاه محلی نوشاتل او را به هشت ماه زندان تعلیقی محکوم کرد كه اعتراض زن مبنی بر عدم آگاهی از قوانین سوئیس را در پى داشت . به تازگی دادگاه فدرال سوئيس حکم حبس تعلیقی یک مادر سومالیایی برای ناقص سازی اندام جنسی دخترانش پیش از ورود به کشور را تائید کرد.برای نخستین بار است که مجازاتی برای انجام ختنه دختران که در کشور مبدا انجام شده صادر میشود. از سال ۲۰۱۲ مطابق قانون، متهمین ختنه زنان چه در سوئیس و چه پیش از ورود به آن و یا حتی در حال استفاده از ویزای ترانزیت مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد و به نسبت جرایم مرتکب شده در این کشور تا ده سال زندان خواهند داشت./بی‌بی‌سی

اشتراک گذاری مقاله