• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


کمیسیون فرهنگی مجلس با ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان موافقت كرد

کمیسیون فرهنگی مجلس با ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان موافقت كرد و در اين ارتباط نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:بر اساس ماده ۲۱ طرح جمعیت و تعالی خانواده، مرخصی زایمان مادران باردار ۹ ماه تعیین شد.بر اساس ماده ۲۴ طرح زنان بارداری که بیمه درمانی ندارند، طی مدت بارداری و سه سال بعد از آن تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گیرند.کودکان زیر سه سال آنان توسط دولت تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گیرند./ایسنا

اشتراک گذاری مقاله