• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


لوازم بهداشت پریود نظیر تامپون و نوار بهداشتی در دبیرستانهای انگلستان به صورت رایگان فراهم میشود

لوازم بهداشت پریود نظیر تامپون و نوار بهداشتی در دبیرستانهای انگلستان به صورت رایگان فراهم میشود. کمتر از دو سال پیش یک دختر هفده ساله به نام آمیکا جرج با راه انداختن کمپین "پریود مجانی" گفت دولتها موظفند هزینه بهداشت پریود دانش‌آموزان را بپردازند. کمپین او حالا پیروز شده است. 

اشتراک گذاری مقاله