• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


يك شرکت مصری با طرح مرخصی ماهی یکروز براى قاعدگی خانمهای شاغل در این شرکت موافقت کرد،

يك شرکت مصری با طرح مرخصی ماهی یکروز براى قاعدگی خانمهای شاغل در این شرکت موافقت کرد، بدون نیاز به گواهی پزشک. اين شركت اولين شركت در مصر است كه دست به چنين اقدامى مى زند.

اشتراک گذاری مقاله