• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


پیروزی دختر بوکسور ایرانی

پیروزی دختر بوکسور ایرانی
صدف خادم در اولین مسابقه رسمی خود موفق شد حریف فرانسوی را در شهر رویان  فرانسه با حضور وزیر ورزش این کشور و در غوغای تماشاگران مشتاق که تمام ظرفیت سالن را پر کرده بودند شکست دهد.

اشتراک گذاری مقاله