• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های فردی

 

 

هوش هیجانی

 

توسعه فردی

 

انعطاف و چابکی فردی

 

خود آگاهی

 

تاب آوری و مدیریت استرس

 

تفکر انتقادی و تحلیلی

 اعتماد به نفس  مدیریت زمان  تفکر خلاق

اشتراک گذاری مقاله