• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های میان فردی

مهارتهای ارتباطی

تیم سازی

تفویض اختیار

مهارت های نگارش شبکه سازی مربی گری و منتورینگ
اخلاق حرفه ایی مدیریت تعارض و فنون مذاکره مدیریت عملکرد
ارزیابی چرخه حیات سازمان ایجاد انگیزه در کارکنان مدیریت استعدادها
مدیریت دانش ویادگیری سازمانی بلوغ سازمانی در مدیریت توانمند سازی نیروی انسانی
    رهبری  سازمان های یادگیرنده
    مدیریت فرهنگ سازمانی

اشتراک گذاری مقاله