• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های کسب و کار

مهارتهای حل مسئله و تصمم گیری

مدیریت خلاقیت و نوآوری

مدیریت کیفیت

تفکر استراتژیک مدیریت منابع مدیریت استراتژیک
مدیریت و رهبری تغییر مشتری مداری رهبری پیچیدگی
مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی عملیاتی طراحی سازمان

اشتراک گذاری مقاله