• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


دوره های مخصوص زنان

 زنان و مدیریت زمان

زنان رهبران حل تعارضات محیط کار

برقراری تعادل در زندگی شغلی، شخصی ، خانوادگی

آشنایی با مراحل رشد کودکان

زنان و ارتباطات اثر بخش سازمانی

ویژگی های مدیریت و رهبری زنان

مهارتهای مذاکره برای زنان

شناخت مشکلات کاری همسران

بهداشت جسمانی و روانی زنان شاغل

زنان شاغل و تحکیم بنیانهای خانواده

مهارتهای فرزند پروری

مهارتهای زندگی برای زنان شاغل

مدیریت منابع استرس زنان در محیط کار

اطاق فکر زنان، گفتگوهای زنانه

خود باوری در محیط کار

افسردگی زنان و راههای مقابله با آن

زنان و فلسفه، شناخت اسطوره های زنان

چالش سنت، مدرنیته و اشتغال زنان

آخرین ویرایش در 1397/09/05

اشتراک گذاری مقاله