• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


توران میرهادی، از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک

مادرش اصرار داشت باغبان شود، آخر همه که لازم نیست دکتر، مهندس شوند!


او هم باغبان شد، باغبان کودکان سرزمینش.

اشتراک گذاری مقاله