توران میرهادی، از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک

مادرش اصرار داشت باغبان شود، آخر همه که لازم نیست دکتر، مهندس شوند!


او هم باغبان شد، باغبان کودکان سرزمینش.

اشتراک گذاری مقاله