به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

مبانی مدیریت

از : دکتر اعرابی

مبانی مدیریت
مدیریت استراتژیک منابع انسانی

از:دکتر اعرابی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مفاهیم مدیریت استراتژیک

از:دکتر اعرابی

مفاهیم مدیریت استراتژیک
فرهنگ واژگان رفتار سازمانی

از:دکتر اعرابی

فرهنگ واژگان رفتار سازمانی
تحقیقات بازاریابی

از:دکتر اعرابی

تحقیقات بازاریابی
69 بازی مبتنی بر یادگیری

از:آقای مسعود دوج

69 بازی مبتنی بر یادگیری
استراتژی تدریس

از :آقای مسعود دوج

استراتژی تدریس
مدیریت بحران

از:مهندس توکلی

مدیریت بحران
اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع

از :مهندس توکلی

اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع
فرماندهی حادثه

از:مهندس توکلی

فرماندهی حادثه
سناریو نویسی در حوادث صنعتی

از:مهندس توکلی

سناریو نویسی در حوادث صنعتی
ارزیابی خطر

از:مهندس توکلی

ارزیابی خطر