به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

مدل شایستگی عمومی مدیران

مدل شایستگی مدیران شامل پنج بخش می باشد که دوره موردنیاز هر بخش نیز در ادامه ارائه شده است.
1) شایستگی های مربوط به قابلیت های ذهنی (فکری)
2) شایستگی های میان فردی مدیران
3) شایستگی های شخصی مدیران
4) شایستگی های اجرایی مدیران
5)شایستگی های تعالی سازمان