به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

شایستگی های مربوط به قابلیت های ذهنی

الف- تفکر استراتژیک ب- تفکر تحلیلی ج- حل مسأله د- تفکر خلاق
▪ آینده پژوهی
▪ تکنیک های هدف گذاری
▪ تفکرات استراتژیک
▪ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
▪ کارت متوازن ارزیابی BSC
▪ مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک
▪ مدیریت استراتژیک نفت و گاز
▪ مبانی و اصول مدیریت در صنعت نفت و گاز
▪ مهارت های کلیدی مدیریت
▪ تفکر سیستمی و کاربردهای آن در سازمان
▪ مدیران و چالش های تصمیم گیری
▪ مهارت های حل مسأله و تصمیم گیری
▪ نگرش فرآیندی
▪ شش کاه تفکر، نگاهی تازه به مدیریت اندیشه
▪ حل خلاقانه مسأله
▪ مدیریت خلاقیت و نوآوری (کارگاه)
▪ مهندسی خلاقیت براساس الگوی TRIZ