به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

شایستگی های میان فردی مدیران

الف- همکاری و همدلی ب- تیم سازی ج- ارتباط مؤثر د- شبکه سازی

▪ کارگروهی
▪ اصول کار تیمی
▪ مدیریت جلسه و سخنرانی مؤثر
▪ پنج دشمن کار تیمی، فراز و فرود رهبری یک تیم
▪ کارگاه ارتباطات مؤثر (گوش دادن و صحبت کردن)
▪ دوره آموزشی اصول مذا کره و فن بیان
▪ تکنیک های ایجادارتباط و شبکه سازی
▪ دوره تا کتیک های نفوذ
▪ مدیریت رفتار سیاسی و مدیریت تضاد
▪ مدیریت تعارض