به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

شایستگی های شخصی مدیران

الف- اعتماد به نفس ب- مسؤولیت پذیری ج- صداقت و دوستی د- کمال جویی حرفه ای
▪ برنامه ریزی توسعه فردی IDP
▪ دوره الکترونیکی مدیریت توسعه کسب و کار با عنوان تمرکز بر خود
▪ هوش هیجانی و رهبری سازمانی
▪ هوش هیجانی در مدیریت و راهبری سازمانی
▪ کشف توانمندی های خود
▪ مدیریت برخود
▪ شناخت خود، مردم و مدیریت استعدادها
▪ الگوهای رفتاری با رویکرد DISC
▪ مدیریت استرس
▪ اخلاق حرفه ای در مدیریت
▪ سازمان های یادگیرنده
▪ شیوه های یادگیری و مطالعه