به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

شایستگی های اجرایی مدیران

الف- انگیزش افراد ب- پرورش افراد ج- برنامه ریزی و ساماندهی د-نتیجه گرایی
▪ شیوه های ایجاد انگیزه در افراد
▪ مدیر در نقش مربی: انگیزش انسان ها به سوی برد
▪ مدیریت موفق کارکنان
▪ پرورش کارمندان
▪ اصول و مهارت های سرپرستی
▪ دوره بهبود قابلیت های نیروی انسانی سازمان
▪ دوره مدیریت بهبود عملکرد سازمان
▪ مدیریت کاربردی وقت و عملکرد
▪ مدیریت زمان
▪ دوره مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
▪ تمرکز روی هدف
▪ بهبود مستمر
▪ اصول سازماندهی محیط کار با نگرشs5

▪ اصول و مفاهیم رو شهای ارتقاء بهره وری
▪ مدیریت بهره وری پیشرفته