به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

شایستگی تعالی سازمانی

الف- مشتر ی مداری ب- هوشیاری سازمانی ج- تغییر و تحول د- نفوذ و قدرت
▪ صدای مشتری
▪ دوره الکترونیکی مشتری محوری
▪ دوره الکترونیکی مبانی بازاریابی
▪ دوره بازاریابی، برنامه عملیاتی و راه موفقیت
▪ اندازه گیری رضایت مشتری
▪ روان شناسی ارتباط با مشتری
▪ حسابداری و مدیریت مالی
▪ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ها
▪ تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران
▪ مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
▪ سیستم های هوشند اطلاعاتی
▪ سیست مهای اطلاعات مدیریت MIS
▪ برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
▪ مدیریت تغییر و تحول
▪ راهبری و مدیریت تحول
▪ بهتر از خوب
▪ پرورش توانایی های رهبری
▪ استراتژی DISC برای تبدیل شدن به رهبری معتبر
▪ شایستگی های رهبری
▪ آشنایی با نظام پیشنهادها
▪ بالندگی سازمانی
▪ مدیریت مشارکتی
▪ الگوبرداری