به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

دوره های مدیریت حرفه ای MBA

 

دوره های فشرده مدیریت حرفه ای MBA

 • با هدایت و نظارت پروفسور اعرابی برگزار خواهد شد:

 • MBA - مدیریت نفت و گاز
 • MBA - بازاریابی استراتژیک
 • MBA - مدیریت بازرگانی
 • MBA - مدیریت اجرایی
 • MBA - مدیریت منابع انسانی
 • MBA - مدیریت مالی

دوره های عالی مدیریت نفت وگاز(  Oil and Gas Mini MBA)

دراین دوره دروس اصلی رسمی ودانشگاهی MBA با سرفصل ها ومحتوای اختصاص داده شده برای صنایع نفت و.... ارائه خواهد گردید. همچنین عناوین وسرفصل دروس این دوره مطابق با عناوین وسرفصل مصوبات وزارت نفت می باشد.

 • مدیریت استراتژیک درصنعت نفت
 • بازاریابی درصنایع نفت
 • حسابداری مدیریت
 • سازماندهی وطراحی ساختار
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد نفت
 • اقتصاد مهندسی وارزیابی اقتصادی طرح ها
 • رفتارسازمانی
 • مدیریت منابع انسانی درصنعت نفت
 • مدیریت پروژه های نفت
 • مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک
 • مهارت های کلیدی مدیریتی
 • مباحث حقوقی وقراردادها درصنایع نفت
 • بهداشت، ایمنی ومحیط زیست( HSE) درصنعت نفت

مخاطبان دوره: مدیران وکارشناسان ارشد

شرایط عمومی شرکت کنندگان: حداقل دارابودن مدرک کارشناسی باسه سال سابقه آشنایی بازبان انگلیسی

        مدت اجرای دوره: دو سال یا 250 ساعت آموزش

 

 

MBA- بازاریابی استراتژیک

 

عملکردد بازازیابی به عنوان منبع بنیادین ارزش سهامداران تعریف می شود. توانایی آنها درایجاد مزیت رقابتی که به آنها اجازه جذب ونگهداری مشتری را میدهد.فقدان نگرش بازاریابی استراتژیک آنها را ازشناخت تغییرات راهبردی رقبا ومشتریان محروم ساخته ودرنتیجه فرصت های جدید بازار وتهدیدات مورد توجه کافی قرار نمی گیرد.

هدف دوره: آموزش مدیرانی است که توانایی ومهارت لازم دربکارگیری قابلیت های بازاریابی جهت ایجادارزش برای مشتریان ودیگران برخود می باشند.

 

طول دوره: 2 سال ، 40 واحد درسی و640 ساعت آموزشی

 

واحدهای پیش نیاز

- اصول مدیریت درتئوری سازمان

- اقتصاد برای مدیران

- نگرش سیستمی

- مدیریت منابع انسانی

- مبانی حسابداری ومدیریت مالی

- اصول بازاریابی

 

واحدهای اصلی

 • رفتارمصرف کننده
 • تحقیقات بازاریابی
 • بازاریابی صنعتی
 • اصول کسب وکار وبازاریابی الکترونیک
 • مهارت های عمومی مدیران بازاریابی وفروش
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی
 • مدیریت برند
 • مبانی مدیریت وبازاریابی خدمات
 • کسب وکار بین المللی
 • CRM- مدیریت ارتباط با مشتری
 • ارتباطات جامع بازاریابی
 • مدیریت فروش
 •  

   

   

  MBA مدیریت بازرگانی

  MBA   مدیریت بازرگانی برای آنهایی که به دنبال ایجادکسب وکار جدیدی می باشند، برای آنهایی که علاقمند به وارد شدن به تجارت ویا سرمایه گذاری می باشند وبرای آنهایی که تمایل به پست های مدیریتی دارند رشته بسیارجذابی است.

   

  هدف دوره: افرادی است که پس از گذراندن دوره، توانایی لازم برای احراز مشاغل مدیریتی درزمینه بازرگانی را خواهندداشت.

  طول دوره: 2 ساعت معادل32واحددرسی

      واحدهای اصلی

 • اقتصاد مدیریت
 • تحلیل آماری برای مدیران                    
 • مدیریت رفتار سازمانی                       
 • مدیریت منابع انسانی                          
 • مدیریت بازرگانی
 • سیستم های اطلاعاتی                        
 • تئوریهای مدیریت                                       
 • مدیریت فروش                  
 •  سازمان ها وبازارهای پولی ومالی
 • مدیریت مالی
 •  مدیریت سرمایه گذاری  
 •  تحول سازمانی
 • مدیریت صادرات وواردات
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت روابط عمومی
 • اقتصاد بین الملل
 •  مسئولیت های اجتماعی بنگاههای اقتصادی  
 •  روش تحقیق وپایان نامه نویسی

 

 

EMBA- مدیریت اجرایی

 

کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت وتجارت کشورهای صنعتی ونیز درنظرگرفتن شرایط بومی وظایف خویش را درراهبری ومدیریت به گونه موثر انجام داده وراه رابرای توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی هموار کنند.

هدف دوره: انتظار می رود مدیران بنگاههای مذکور باشرکت دراین برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابندوبا استفاده ازفنون وتئوری های جدید مدیریت وظایف خودرابه نحوی موثرتر انجام دهند.

طول دوره : 5/2 سال ، 44 واحددرسی و704 ساعت آموزشی

 

واحدهای پیش نیاز

 • روش های کمی در مدیریت
 • اقتصاد برای مدیران
 • نگرش سیستمی
 • اصول ومبانی مدیریت ورهبری
 • روش تحقیق درعلوم اجتماعی

 

واحدهای اصلی

 • تکنولوژی های نوین اطلاعات
 • مدیریت عملیات
 • مدیریت مالی واقتصاد مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت طرح های توسعه
 • اصول بازاریابی
 • بازرگانی بین المللی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدل های کسب وکار
 • مهارت های عمومی مدیریت
 • مسایل جاری در مدیریت

 

 

MBA- مدیریت منابع انسانی

تحول وتوسعه واحد منابع انسانی سازمان هادرگرو تجهیز مدیران منابع انسانی به تفکر استراتژیک وفراهم کردن زمینه برای درک پیچیدگی های محیط های ملی وجهانی واتخاذ تصمیم واقدام به موقع ومناسب درتعامل با پیچیدگی ها است.از اینرو طراحی MBA-مدیریت منابع انسانی شکل گرفته است.

هدف دوره: ایجاد توسعه فردی و حرفه ای لازم درشرکت کنندگان به منظور کسب توان ایجاد تحول در محیط کاری خود

طول دوره: 2 سال ، 40 واحددرسی و640 ساعت آموزشی

واحدهای پیش نیاز

 • مدیریت عمومی
 • رفتارسازمانی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت مالی برای مدیران منابع انسانی
 • نقش IT درمدیریت منابع انسانی
 • نگرش سیستمی
 • اصول، مبانی ونظریه ها درمدیریت منابع انسانی
 • زبان تخصصی
 • مدیریت مالی

واحدهای اصلی

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی       
 • اخلاق وارزش ها درکسب وکار      
 • رویکردهای نوین جذب                
 • نظام آموزش وبهسازی منابع انسانی  
 • مدیریت استعداد وجانشین پروری      
 • نظام های حقوق ودستمزد وپاداش     
 • روابط کار: قانون کار، بیمه ومالیات  
 • مدیریت تحول                    
 • بهره وری نیروی انسانی     
 • تعالی نیروی انسانی
 • مدیریت عملکرد
 • مدیریت برخود- برنامه توسعه فردی ومسیر پیشرفت شغلی
 • پایان نامه

 

 

 

MBA- مدیریت مالی

دوره های مدیریت مالی با هدف پرورش مدیران موفق وحرفه ای درحوزه تامین مالی وسرمایه گذاری طراحی شده است .

هدف دوره: توانمند کردن مدیران سازمان ها جهت پویایی مالی وبکارگیری روش های مدرن مدیریت مالی وتوانمند سازی بنگاههای اقتصادی درمواجه با انواع ریسک های اقتصادی : ریسک بازار، ریسک نقدینگی واعتباری

طول دوره: 2 سال ، 40 واحددرسی و640 ساعت آموزشی


واحدهای اصلی


 • زبان تخصصی
 • حسابداری مدیریت
 • اقتصاد کلان
 • حقوق مالی
 • مدیریت مالی
 • آمار وریاضیات مالی
 • مهندسی مالی
 • مبانی مدیریت استراتژیک
 • اقتصاد سنجی
 • تحلیل آماری
 • بازار پول وسرمایه
 • مدیریت سبد دارایی
 • مدیریت مالی پیشرفته
 • مدیریت ریسک
 • ارزش گذاری سهام وشرکت ها
 • مدیریت سرمایه گذاری