به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

خدمات مشاوره ای

    موسسه آماج فرا توسعه نگر با بهره گیری از استادان دانشگاه و نیز مدیران و کارشناسان ارشد صنایع کشور، توانمندی آن را دارد تا با شناخت گلوگاه های سازمانی در روانسازی عملیات و طراحی سیستم ها و فرایندهای اجرایی و ساختاری و نیز نیازسنجی نیروی انسانی نقش همراه و مشاور و پژوهشگر را در موارد زیر ارائه نماید .                         

شناخت نیازهای سازمانی و عارضه یابی مباحث استراتژیک و تغییر و تحول ساختاری شناخت نیازهای سرمایه های انسانی و توسعه منابع انسانی شناخت نیازهای آموزشی و پیشنهاد برنامه های بهبود و توسعه فردی و سازمانی شناخت خود و دیگران شناخت راهبران شناخت نیازهای بازار و بهبود فروش ارائه راهکار در گلوگاههای مالی و اقتصادی