به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

مبانی مدیریت
مبانی مدیریت
از : دکتر اعرابی

دانلود
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
از:دکتر اعرابی

دانلود
مفاهیم مدیریت استراتژیک
مفاهیم مدیریت استراتژیک
از:دکتر اعرابی

دانلود
فرهنگ واژگان رفتار سازمانی
فرهنگ واژگان رفتار سازمانی
از:دکتر اعرابی

دانلود
تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
از:دکتر اعرابی

دانلود