به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

کتاب زنان

تحلیل وضعیت شاخص هاي جنسیتی در ایران
تحلیل وضعیت شاخص هاي جنسیتی در ایران
دانلود
آموزش زنان در عربستان
آموزش زنان در عربستان
دانلود
Fortune USA
Fortune USA
دانلود
فصلنامه تخصصی زنان دانشگاه فردوسی
فصلنامه تخصصی زنان دانشگاه فردوسی
دانلود