به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

Approaches to Training and Development

Approaches to Training and Development

BEYOND TRAINING AND DEVELOPMENT

BEYOND TRAINING AND DEVELOPMENT

Body Language for Competent Teachers

Body Language for Competent Teachers

Competence Based Education and Training(CBET)

Competence Based Education and Training(CBET)

Competency Based Education and Training

Competency Based Education and Training

e-Learning, e-Education, and Online Training

e-Learning, e-Education, and Online Training

The Handbook of Competency Mapping

The Handbook of Competency Mapping

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

IMPROVING ON-THE-JOB TRAINING

IMPROVING ON-THE-JOB TRAINING

Learning, Training, and Development in Organizations

Learning, Training, and Development in Organizations

Microlearning In Your Training Framework

Microlearning In Your Training Framework

Mobile Learning

Mobile Learning

Rapid Training Development

Rapid Training Development