به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

�������� ������ ���������� �������������� ���������� ������������

دوره های مدیریت حرفه ای MBA


 

 • دوره های فشرده مدیریت حرفه ای MBA

  با هدایت و نظارت پروفسور اعرابی برگزار خواهد شد:

 • MBA - مدیریت نفت و گاز
 • MBA - بازاریابی استراتژیک
 • MBA - مدیریت بازرگانی
 • MBA - مدیریت اجرایی
 • MBA - مدیریت منابع انسانی
 • MBA - مدیریت مالی

 

دوره های عالی مدیریت نفت وگاز(  Oil and Gas Mini MBA)

دراین دوره دروس اصلی رسمی ودانشگاهی MBA با سرفصل ها ومحتوای اختصاص داده شده برای صنایع نفت و.... ارائه خواهد گردید. همچنین عناوین وسرفصل دروس این دوره مطابق با عناوین وسرفصل مصوبات وزارت نفت می باشد.

 • مدیریت استراتژیک درصنعت نفت
 • بازاریابی درصنایع نفت
 • حسابداری مدیریت
 • سازماندهی وطراحی ساختار
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد نفت
 • اقتصاد مهندسی وارزیابی اقتصادی طرح ها
 • رفتارسازمانی
 • مدیریت منابع انسانی درصنعت نفت
 • مدیریت پروژه های نفت
 • مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک
 • مهارت های کلیدی مدیریتی
 • مباحث حقوقی وقراردادها درصنایع نفت
 • بهداشت، ایمنی ومحیط زیست( HSE) درصنعت نفت

مخاطبان دوره: مدیران وکارشناسان ارشد

شرایط عمومی شرکت کنندگان: حداقل دارابودن مدرک کارشناسی باسه سال سابقه آشنایی بازبان انگلیسی

        مدت اجرای دوره: دو سال یا 250 ساعت آموزش

 

 

MBA- بازاریابی استراتژیک

 

عملکردد بازازیابی به عنوان منبع بنیادین ارزش سهامداران تعریف می شود. توانایی آنها درایجاد مزیت رقابتی که به آنها اجازه جذب ونگهداری مشتری را میدهد.فقدان نگرش بازاریابی استراتژیک آنها را ازشناخت تغییرات راهبردی رقبا ومشتریان محروم ساخته ودرنتیجه فرصت های جدید بازار وتهدیدات مورد توجه کافی قرار نمی گیرد.

هدف دوره: آموزش مدیرانی است که توانایی ومهارت لازم دربکارگیری قابلیت های بازاریابی جهت ایجادارزش برای مشتریان ودیگران برخود می باشند.

 

طول دوره: 2 سال ، 40 واحد درسی و640 ساعت آموزشی

 

واحدهای پیش نیاز

- اصول مدیریت درتئوری سازمان

- اقتصاد برای مدیران

- نگرش سیستمی

- مدیریت منابع انسانی

- مبانی حسابداری ومدیریت مالی

- اصول بازاریابی

 

واحدهای اصلی

 • رفتارمصرف کننده
 • تحقیقات بازاریابی
 • بازاریابی صنعتی
 • اصول کسب وکار وبازاریابی الکترونیک
 • مهارت های عمومی مدیران بازاریابی وفروش
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی
 • مدیریت برند
 • مبانی مدیریت وبازاریابی خدمات
 • کسب وکار بین المللی
 • CRM- مدیریت ارتباط با مشتری
 • ارتباطات جامع بازاریابی
 • مدیریت فروش
 •  

   

   

  MBA مدیریت بازرگانی

  MBA   مدیریت بازرگانی برای آنهایی که به دنبال ایجادکسب وکار جدیدی می باشند، برای آنهایی که علاقمند به وارد شدن به تجارت ویا سرمایه گذاری می باشند وبرای آنهایی که تمایل به پست های مدیریتی دارند رشته بسیارجذابی است.

   

  هدف دوره: افرادی است که پس از گذراندن دوره، توانایی لازم برای احراز مشاغل مدیریتی درزمینه بازرگانی را خواهندداشت.

  طول دوره: 2 ساعت معادل32واحددرسی

      واحدهای اصلی

 • اقتصاد مدیریت
 • تحلیل آماری برای مدیران                    
 • مدیریت رفتار سازمانی                       
 • مدیریت منابع انسانی                          
 • مدیریت بازرگانی
 • سیستم های اطلاعاتی                        
 • تئوریهای مدیریت                                       
 • مدیریت فروش                  
 •  سازمان ها وبازارهای پولی ومالی
 • مدیریت مالی
 •  مدیریت سرمایه گذاری  
 •  تحول سازمانی
 • مدیریت صادرات وواردات
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت روابط عمومی
 • اقتصاد بین الملل
 •  مسئولیت های اجتماعی بنگاههای اقتصادی  
 •  روش تحقیق وپایان نامه نویسی

 

 

EMBA- مدیریت اجرایی

 

کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت وتجارت کشورهای صنعتی ونیز درنظرگرفتن شرایط بومی وظایف خویش را درراهبری ومدیریت به گونه موثر انجام داده وراه رابرای توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی هموار کنند.

هدف دوره: انتظار می رود مدیران بنگاههای مذکور باشرکت دراین برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابندوبا استفاده ازفنون وتئوری های جدید مدیریت وظایف خودرابه نحوی موثرتر انجام دهند.

طول دوره : 5/2 سال ، 44 واحددرسی و704 ساعت آموزشی

 

واحدهای پیش نیاز

 • روش های کمی در مدیریت
 • اقتصاد برای مدیران
 • نگرش سیستمی
 • اصول ومبانی مدیریت ورهبری
 • روش تحقیق درعلوم اجتماعی

 

واحدهای اصلی

 • تکنولوژی های نوین اطلاعات
 • مدیریت عملیات
 • مدیریت مالی واقتصاد مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت طرح های توسعه
 • اصول بازاریابی
 • بازرگانی بین المللی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدل های کسب وکار
 • مهارت های عمومی مدیریت
 • مسایل جاری در مدیریت

 

 

MBA- مدیریت منابع انسانی

تحول وتوسعه واحد منابع انسانی سازمان هادرگرو تجهیز مدیران منابع انسانی به تفکر استراتژیک وفراهم کردن زمینه برای درک پیچیدگی های محیط های ملی وجهانی واتخاذ تصمیم واقدام به موقع ومناسب درتعامل با پیچیدگی ها است.از اینرو طراحی MBA-مدیریت منابع انسانی شکل گرفته است.

هدف دوره: ایجاد توسعه فردی و حرفه ای لازم درشرکت کنندگان به منظور کسب توان ایجاد تحول در محیط کاری خود

طول دوره: 2 سال ، 40 واحددرسی و640 ساعت آموزشی

واحدهای پیش نیاز

 • مدیریت عمومی
 • رفتارسازمانی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت مالی برای مدیران منابع انسانی
 • نقش IT درمدیریت منابع انسانی
 • نگرش سیستمی
 • اصول، مبانی ونظریه ها درمدیریت منابع انسانی
 • زبان تخصصی
 • مدیریت مالی

واحدهای اصلی

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی       
 • اخلاق وارزش ها درکسب وکار      
 • رویکردهای نوین جذب                
 • نظام آموزش وبهسازی منابع انسانی  
 • مدیریت استعداد وجانشین پروری      
 • نظام های حقوق ودستمزد وپاداش     
 • روابط کار: قانون کار، بیمه ومالیات  
 • مدیریت تحول                    
 • بهره وری نیروی انسانی     
 • تعالی نیروی انسانی
 • مدیریت عملکرد
 • مدیریت برخود- برنامه توسعه فردی ومسیر پیشرفت شغلی
 • پایان نامه

 

 

 

MBA- مدیریت مالی

دوره های مدیریت مالی با هدف پرورش مدیران موفق وحرفه ای درحوزه تامین مالی وسرمایه گذاری طراحی شده است .

هدف دوره: توانمند کردن مدیران سازمان ها جهت پویایی مالی وبکارگیری روش های مدرن مدیریت مالی وتوانمند سازی بنگاههای اقتصادی درمواجه با انواع ریسک های اقتصادی : ریسک بازار، ریسک نقدینگی واعتباری

طول دوره: 2 سال ، 40 واحددرسی و640 ساعت آموزشی


واحدهای اصلی


 • زبان تخصصی
 • حسابداری مدیریت
 • اقتصاد کلان
 • حقوق مالی
 • مدیریت مالی
 • آمار وریاضیات مالی
 • مهندسی مالی
 • مبانی مدیریت استراتژیک
 • اقتصاد سنجی
 • تحلیل آماری
 • بازار پول وسرمایه
 • مدیریت سبد دارایی
 • مدیریت مالی پیشرفته
 • مدیریت ریسک
 • ارزش گذاری سهام وشرکت ها
 • مدیریت سرمایه گذاری

دوره های مدیریت حقوق


فن دفاع و آئین نگارش حقوقی

حقوق اراضی و املاک

حقوق ثبت املاک

حقوق مالکیت صنعتی

حقوق محیط زیست

حقوق منابع طبیعی

بررسی مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

حقوق شهرداری

حقوق اداری و استخدامی

آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی

حقوق رسیدگی به تخلفات اداری

مراجع حل اختلاف قانون کار و آئین دادرسی

قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

آشنایی با حقوق فن آوری اطلاعات

حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک

جرایم اینترنتی )سایبری(

حقوق مالیاتی

آئین دادرسی دیوان محاسبات عمومی کشور

آشنایی با وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور

مسؤلیت حقوقی شرکت های دولتی و مدیران

ترمینولوژی حقوق نفت

قوانین و اساسنامه های وزارت نفت و شرکت های اصلی

اصول و قوانین حا کم بر مجامع نفتی بین المللی

قراردادهای پایین دستی

قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری درصنعت نفت

تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و مزایده بین المللی

حقوق تضمین های بانکی

حقوق بیمه

حقوق دریایی و کشتی ها

حقوق دریاها و آبراه های بین المللی

آشنایی با بیمه های حمل و نقل بین المللی

حقوق حمل و نقل بین المللی

جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی

حقوق ثبت اسناد

نحوه اجرای اسناد رسمی

بررسی قوانین و مقررات مالی _ محاسباتی

بررسی شروط ضمن عقد در قراردادها و حقوق تعهدات

تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت

آئین دادرسی کاربری _ امور مدنی

قانون مبارزه با پولشویی

 

حقوق، قراردادها و پیمان
ایجاد حقوقی پیمان
▪ کلیات قراردادهای بین المللی
▪ قوانین و مقررات معاملات دولتی
▪ اصول و فنون مذا کره در قراردادهای داخلی
▪ اصول و فنون مذا کره در قراردادهای بین المللی
▪ قراردادهای بالادستی نفت
▪ آشنایی با روش های اجرایی و انواع پیمان ها و مشخصات آن ها
▪ قراردادهای انتقال تکنولوژی
▪ حقوق و قراردادهای نفت و گاز
▪ تشخیص صلاحیت پیمانکار و مشاور

دوره های مدیریت اقتصاد▪ کلیات علم اقتصاد
▪ اقتصاد خرد
▪ اقتصاد کلان
▪ اقتصاد انرژی
▪ اقتصاد نفت و گاز
▪ اقتصاد مدیریت
▪ اقتصاد مهندسی
▪ مفاهیم اقتصادی برای مدیران
▪ اقتصاد قراردادها و پیمان ها
▪ باز سازی در راستای اقتصاد جهانی
▪ اقتصاد ایران

دوره های مدیریت مالی


 مدیریت حسابداری

مبانی حسابداری

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 2

آشنایی با هزینه یابی مرحله ای در حسابداری صنعتی

آشنایی با حسابداری کالا و انبار

حسابداری و کنترل اموال در صنعت نفت 1

حسابداری و کنترل اموال در صنعت نفت 2

حسابداری حقوق و دستمزد در صنعت نفت

بررسی موارد خاص در حسابداری

حسابداری داخلی و عملیاتی

حسابداری بر پایه فعالیت ABC

حسابداری مدیریت

حسابداری پروژه

حسابداری مالیاتی

حسابداری دولتی

حسابداری پیمان ها

حسابداری و گردش گیری مالی در شرایط تورمی

آشنایی با اوراق مشارکت و حسابداری

حسابداری برای مدیران غیرمالی

کنترل اسناد و هزینه ها

صورت جریان وجوه نقد

کاربرد نرم افزار EXCEL در سیستم حسابداری

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

استانداردهای بین المللی

حسابداری FRS

مبارزه با پولشویی

حسابرسی و کنترل اجرائی

حسابرسی و کنترل داخلی

 

 

 

مدیریت مالی

قوانین و مقررات مالی

آشنایی با سیستم جامع مالی صنعت

بودجه ریزی

بودجه و کنترل هزینه های جاری

بودجه و کنترل هزینه های سرمایه ای

بودجه ریزی عملیاتی

تهیه و تنظیم صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

ارزیابی اقتصادی پروژه با ComFar

حسابداری مدیریت مالی

تأمین مالی پروژه های استراتژیک

تأمین مالی طرح های نفت و گاز از طریق بانک و اوراق بهادار

رو شهای تأمین مالی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی

تأمین مالی صندوق های بازنشستگی و شیوه های آن

رو شهای مالی و حسابداری قراردادهای نفتی

ارائه ماژول مالی در سیستم ERP

مدیریت مالی و بازارهای پول و سرمایه

سهام و بازارهای سرمایه

مدیریت ارزهای خارجی

بیمه و ضمانت نامه

عملیات بانکی بین المللی و الکترونیکی

مدیریت ریسک مالی

بحران های مالی، ریشه و اقدامات

استراتژی های پیشرفته مدیران مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دوره های مدیریت بازرگانی


آشنایی با سیستم سفارشات کالا
اسناد و سیستم پیوسته و یکنواخت کالا
سفارشات و کنترل موجودی اقلام پروژه
سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا
آشنایی با ایران کد
مدیریت زنجیره تأمین کالا
بررسی منابع تأمین کالا
آشنایی با فاینانس و روش های تأمین اعتبار
آشنایی با بورس منابع انرژی
مدیریت خرید داخلی
مدیریت خرید خارجی
اصول تنظیم قراردادهای بازرگانی بین الملل
اصول بیمه
اصول و فنون مذا کرات بازرگانی
اعتبارات اسناد ) )LC
قانون برگزاری مناقصات
مکاتبات بازرگانی بین المللی
حقوق بازرگانی
آشنایی با سازمان تجارت جهانی WTO
اینکو ترمز
عملیات انبارداری و سیستم نگهداری کالا

عملیات کالا

مدیریت انبار

حسابداری کالا

مهندس فروش

فروش کالا به اشخاص ثالث

شناخت کالا

آشنایی با بسته بندی

اثرات بسته بندی در پیشبرد فروش و صادرات

فرایند تهیه درخواست خرید در سیستم اطلاعاتی

خرید کالا

فرایند خرید داخلی تا مرحله بازرسی کالا در سیستم

فرایند خرید خارجی تا ترخیص در سیستم

راهبری سیستم اطلاعاتی خرید کالا

فرایند عملکرد کمیته های فنی- بازرگانی

فرایند خرید از بازرس تا تحویل کالا به انبار و تسویه حساب

امور گمرگی و ترخیص کالا

حمل و نقل بین المللی کالا

آشنایی با بارنامه و اسناد حمل

بازرسی و شمارش کالا

تجارت الکترونیک

 

 

 

دوره های گروه تخصصی مدیریت بازاریابی و فروش
رقابت و رقابت پذیری در بنگاه های اقتصادی
▪ تحقیقات بازاریابی
▪ اصول و مبانی تدوین طرح تجاری
▪ مدیریت بازاریابی
▪ بازاریابی خدمات
▪ بازاریابی با استفاده از شبکه جهانی اینترنت
▪ بازارهای جهانی انرژی
▪ بازاریابی در صنایع نفت و گاز
▪ مبانی بازاریابی بانکی
▪ ارتباط یکپارچه بازاریابی (IMC)
▪ تحلیل رفتار مصرف کننده
▪ اقتصاد مدیریت
▪ اقتصاد بین الملل
▪ سازمان ها و بازارهای پولی و مالی
▪ مدیریت ارتباط با مشتری CRM
▪ مشتری و مشتری مداری
▪ مدیریت شکایات مشتریان
▪ وفادارسازی مشتریان
▪ چگونگی حضور در نمایشگاه ها
▪ مدیریت تبلیغات تجاری
▪ مدیریت استراتژیک برند
▪ مدیریت فروش صنعتی
▪ مدیریت توزیع
▪ مدیرت محصول

 

دوره های مدیریت تکنولوژی▪ آموزش نرم افزار اقتصادسنجی E.VIEWE
▪ نرم افزار امکان سنجی اقتصادی COMFAR
▪ مدیریت تکنولوژی و توسعه
▪ مدیریت نوآوری
▪ پیش بینی و ارزیابی توانمندی تکنولوژی
▪ برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی در سطح بنگاه
▪ مدل های توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد
▪ حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی- تجارب توسعه
▪ سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی
▪ مدیریت فرآیند
▪ مدیریت فرآیند سازمانی
▪ مهندسی مجدد فرآیندها/ سطح خرد
▪ مهندسی مجدد فرآیندها/ سطح کلان
▪ مستندسازی و تحلیل فرآیندها
▪ فرآیند مدیریت تحول
▪ کاربرد مدیریت فرآیندها
▪ معماری سازمانی
▪ ارزیابی و سنجش بهبود فرآیندها با استفاده از CM

دوره های مدیریت تولید▪ سیستم مدیریت تولید
▪ مدیریت مدرن تولید
▪ مدیریت تولید و بهره وری
▪ مطالعه کار و زمان سنجی
▪ تحقیق در عملیات
▪ برنامه ریزی حمل و نقل
▪ مدل سازی
▪ شبیه سازی
▪ تئوری صف
▪ مدیریت هزینه موجودی و خرید
▪ سیستم دینامیکی
▪ تولید و خدمات در سطح جهانی
▪ سیستم های خبره
▪ الگوریتم ژنتیک
▪ مباحث فازی
▪ هوش مصنوعی
▪ روش های برنامه ریزی تولید به هنگام
▪ روش های تصمیم چند معیاره
▪ روش های حل مسأله TR

دوره های مدیریت نگهداری و تعمیراتکلیات نگهداری و تعمیرات
▪ کلیات مدیریت و آنالیز مالی نگهداری و تعمیرات
▪ مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات
▪ مدیریت تا کتیک های نگهداری و تعمیرات
▪ مدیریت اطلاعات نگهداری و تعمیرات
▪ ایجاد و تدوین تا کتیک های نگهداری و تعمیرات
▪ شناسایی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
▪ برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
▪ پرورش تسهیل گری در ایجادو تدوین تا کتیک های نگهداری و تعمیرات
▪ زمان بندی نگهداری و تعمیرات
▪ آنالیزهای مالی و ریسک برای نصب، بهره برداری و دارایی های فیزیکی
▪ مدیریت دارایی های فیزیکی
▪ تعمیرات پیشگیرانه- PM
▪ نگهداری و تعمیرات بهره ور فرا گیر- TPM
▪ نرم افزار برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات MPS
▪ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان- RCM
▪ تحلیل و ریشه یابی خرابی ها به کمک روش RCA
▪ سیستم مکانیزه مدیریت تعمیرات CMMS و استفاده از آن
▪ مدیریت نگهداری و تعمیرات با روش پایش وضعیت CBM

دوره های مدیریت کیفیت▪ مبانی مهندسی حرفه ای کیفیت
▪ آشنایی با ایزوهای رایج در صنعت نفت . -ISO14001-ISO180001-ISO10015-ISO9000
▪ سیستم مدیریت یکپارچه IMS
▪ آشنایی با مفاهیم استاندارد های صنعت نفت و گاز
▪ کاربرد تکنولوژی اطلاعات در مدیریت کیفیت
▪ احتمال و آمار کاربردی با نرم افزار SPSS
▪ طراخی آزمایشات DOE
▪ رویکرد حل مسئلهPS
▪ تئوری خل مسئله به روش TRIZ
▪ طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصولAPQP
▪ هزینه کیفیت (COQ)
▪ گسترش عملکرذ کیفیت QFD
▪ تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA
▪ خطا ناپذیریPOKA YOKA
▪ اصول سازماندهی محیط کار  5S
▪ مدیریت کیفیت جامع TQM
▪ مهندسی همزمان
▪ الگوبرداری
▪ عدم قطعیت در اندازه گیری ها
▪ ارزیابی انطباق

دوره های مدیریت پروژه


دوره های مبانی مدیریت پروژه
▪ آشنایی با تعاریف و مفاهیم پایه مدیریت پروژه
▪ دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2012
▪ دوره آموزش و برنامه ریزی کنترل پروژه با نرم افزار EXCEL
▪ دوره آموزش برنامه ریزی کنترل پروژه با نرم افزار MSP


دوره های درون سازمانی مدیریت و برنامه ریزی
▪ تفکرات استراتزیک در پروژه
▪ متدولوژی جامع پرتفولیو و طرح و پروژه
▪ استاندارد شایستگی منابع انسانی پروژه
▪ مدل تعالی سازمان های پروژه محور

مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه
▪ راهنمای انتخاب پیمانکار مدیریت طرح MC
▪ الگوی ارزیابی پسا پروژه ای
▪ راهنمای مستند سازی آموخته ها


دوره های تکمیلی مدیریت پروژه
▪ بررسی استاندارد های مدیریت پروژه
▪ امکان سنجی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
▪ تکنیک های بهینه سازی در مدیریت پروژه
▪ روش های تامین منابع مالی در پروژه ها
▪ مهندسی ارزش
▪ ساختار شکست کار، هزینه و منابع در پروژه های صنعت نفت
▪ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه PMIS
▪ مدیریت HSE در پروژه
▪ مدیریت قراردادها در پروژه های نفت و گاز
▪ مدیریت شکایت Claim Management
▪ مدیریت دانش و مستند سازی درس آموخته های پروژه های نفت و گاز
▪ مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز
▪ مدیریت ساخت و اجرا در پروژه های نفت و گاز
▪ صورت وضعیت های پروژه
▪ مدیریت محدوده پروژه
▪ مدیریت مهندسی پروژه
▪ مدیریت هزینه و کنترل هزینه در پروژه
▪ مدیریت زمان در پروژه

▪ زمان و هزینه در پروژه
▪ نظام های اجرای پروژه
▪ نرم افزار PRIMAVERA
▪ - مدیریت یکپارچه در یک پروژه IPM
▪ - مدیریت سبد پروژه در سازمان های پروژه محور P.PM
▪ - مدیریت یکپارچه پروژه ها در سازمان EPM

 

دوره های مدیریت منابع انسانی


 1. √ منابع انسانی- مقررات و امور اداری
 • آشـنـایـی بــا قــانــون اسـتـخـدامـی کشوری
 • قانون خدمات کشوری
 • قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 •  مـــقـــررات اداری و اسـتـخـدامـی شرکتهای بزرگ نفتی
 • مقررات پرسنلی و اداری کارکنان
 • مسئولیت کیفری کارکنان دولت
 • آشـنـایـی بـا سیستمهای تعیین حقوق و دستمزد در نفت
 • مقررات و سیستم مکانیزه انواع وامها در صنعت نفت
 • تأمین نیروی انسانی
 • اصول و فنون مصاحبه
 • اصول، ضوابط و مقررات حا کم بر گزینش
 • آسیب شناسی منابع انسانی
 • قانون تأمین اجتماعی
 • نظام روابط کار در سازمانها
 • حسابداری سرمایه های انسانی
 • اصول قراردادهای اداری

√ منابع انسانی- آموزش

 • توانمندسازی منابع انسانی
 • مدیریت آموزش و توسعه
 • آشنایی با اصول و فرآیند یادگیری
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • طـــراحـــی و تـرسـیـم فــرآیــنــدهــا و دستورالعملهای آموزشی
 • نیازسنجی آموزشی
 • روش ها و فنون تدریس
 • تکنولوژی آموزشی
 • آموزش مجازی
 • روشهــــــای سـنـجـش اثـربـخـشـی آموزش
 • تربیت مربی و راهنما (mentor)
 • بودجه بندی آموزش
 • بازگشت سرمایه در آموزش

√ منابع انسانی- کارآفرینی

 • آشنایی با کارآفرینی
 • کارآفرینی سازمانی (ویژه مدیران)
 • تدوین طر حهای توجیهی پروژه های کارآفرینانه
 • فضای کسب و کار و روابط در صنعت نفت

منابع انسانی- خدمات

 • آموزش هتل داری
 • اصول تشریفات سیاسی
 • شـنـاخـت امــکــانــات تـوریـسـتـی و اقامتی کشور
 • مدیریت خدمات اخذ روادید و ...
 • مدیریت امور گردشگری
 • آشنایی با ا کو توریسم
 • امور نقلیه
 • برنامه ریزی و کنترل امور خدمات و بهداشت
 • بـازرسـی ایمنی و بهداشت مـواد غذایی

√ منابع انسانی _ روابط کار و مدد کاری

 • آسیب شناسی روانی
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • آشنایی با بحرانهای روحی و روانی
 • آشـنـایـی بــا مـؤسـسـات خـدمـات اجتماعی
 • آشنایی با خانواده درمانی
 • روان شناسی اجتماعی
 • روان شناسی صنعتی
 • روان شناسی صنعتی و کنترل استرس
 • شناسایی جـرایـم و راهـکـارهـای پیشگیری از آن
 • مهارتهای زندگی
 • مهارتهای کار و زندگی اقماری
 • آشنایی با قانون کار

توسعه توانمندی بازنشستگان امروز و فردا


 1. ورزش  ، تغذیه و بهداشت روان در دوران بازنشستگی
 2. مهارت های ارتباطی هیجانی برای دوران بازنشستگی
 3. راه های ایجاد درآمد زایی و کار آفرینی برای بازنشستگان
 4. آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی

دوره های توان یابان


مدیریت بحران
یکی از مهمترین و کاربردی ترین مدل های موجود برای مقابله با بحران ، مدل مدیریت بحران می باشد.
عناصر اصلی این مدل بر محور آماده سازی و آموزش،استوار می باشدومی توان آمادگی روانی و رفتاری افرادرا در مواجه بابحران و سازگاری از طریق روش های مناسب افزایش داد .تولد فرزند توان یاب گاهی شبیه بحران برای خانواده است و تقویت سیستم خانواده، باعث ارائه واکنش‌های سازنده، مفید و مطابق با شرایط بحرانی می‌شود.موضوع همایش های ما در زمینه مسایل روانشناختی، حقوقی، جسمانی، معنوی، مالی و شغلی افراد توان یاب بوده و می تواند از اضطراب خانواده ها بکاهد.

مثبت اندیشی
مسلما با تولد فرزند توان یاب تغییراتی درزندگی خانواده رخ می دهد که ممکن است برخی از این تغییرات روندعادی زندگی مارا تغییر دهد ودیدگاهی که مااز زندگی داشتیم با روند زندگی کنونی مان متفاوت باشد
واین تفاوت ها مارا دچار استرس نماید .ما می توانیم راهبردهای مقابله سازگارانه با استرس وکسب آرامش را در طیفی بگنجانیم. یک سر این طیف توصیه های کوچک ساده ای است که هر انسانی می تواند برای مقابله ی مؤثر با استرس های کوچک زندگی از آنها استفاده نماید. سر دیگر این طیف، راهبردی اساسی و کلیدی است که شیوه ی زندگی را به طور اصولی تغییر می دهد وآن مقابله با افکار ناکارآمدی است که جلوی مقابله های شناختی منطقی را گرفته و راه را برای مقابله های هیجانی ناکارامد هموار می سازد. نگرانی خانواده موجب می‌شود کودک توان یاب نیز آن را درک و دریافت نموده و افکارمنفی را درخود پرورش دهد از این رو ضروری است که بعد از آموزش مثت اندیشی به خانواده‌ها به آنها بیاموزیم که چگونه مثبت‌اندیشی را به فرند خود انتقال بدهند.
گام های ارتباط مثبتگام های ارتباط مثبت

زمانی که در خانواده ای فرزند توانخوا ه متولد می شود ، تغییری دررویکردهای ارتباطی خانواده رخ می دهد.
متاسفانه تعدادی از خانواده عزت نفس خود رااز دست داده وارتباطات خودرا کاهش داده وفقط با اقوام درجه اول خود مانندپدرومادرو خواهر وبرادر خودشان ،رفت وآمد می کنند وحتی دراغلب موارد تولد چنین فرزندانی کیفیت ارتباطی زن وشوهررا نیز تحت الشعاع قرارمی دهد. این کاهش ارتباطات به چه دلیل است؟ آیا این کاهش ارتباطات به نفع ما وفرزند توان یاب مان می باشد؟ آیابا روش های صحیح ارتباطی آشنایی دارید؟ آیا می دانید با توجه به محدودیت فرزندتان ،با چه کسانی وچگونه ارتباط برقرارنمایید؟

شناسایی فرزندمان
در این سال ها سازمان ملل میزان مشارکت افراد در فعالیت های اجتماعی را معیاری برای توان یاب ی دانسته است، اما در جامعه ما با ساختار فرهنگی و اجتماعی خاص خودمان که افرادتوان یاب حداقل از نظر حضور فیزیکی برای مشارکت های اجتماعی با مشکلات فراوان روبرو هستند، کمی قابل تامل هست.

ما از یک سو با مردم در سطح جامعه روبرو هستیم که نگاه خاص و غالبا ترحم آمیز نسبت به توان یاب دارند و از سوی دیگر مسوولین هنوز به توانمندی های افرادتوان یاب ایمان ندارند و خود افراد توان یاب وخانواده هایشان که اگر صادقانه نگاه کنیم از جایگاه و نقش اجتماعی خود آگاهی دقیقی ندارند.اگر ما ازتوانایی ها وامکانات هرچند اندک موجود درجامعه آگاهی داشته باشیم ویا با سرگذشت توان یاب ان موفق آشنا باشیم می توانیم با راهکارهای بهتری درمواجه با مشکلات فرزند توان یاب مان مواجه شویم.

دورهمی های خلاقانه
دربرنامه دورهمی های خلاقانه ما خانواده هایی که دارای فرزند توان یاب هستند بایکدیگرآشنا نموده واز آنها می خواهیم تجربیات ومشکلات خود رابه اشتراک گذاشته واز تجربیات عملی یکدیگربهره ببرند.

شاید فرزند توان یاب شما دارای مشکلی مشابه با سایر فرزندان توان یاب باشد وشما با صحبت وبیان مشکلتان باسایر راهکارهای ارائه شده توسط والدین دیگر آشنا شده ونیازی نیست باآزمون وخطا وقت وانرژی خود وفرزندتان را هدر دهید.دراین دورهمی ها ، کارشناسان آماج درکنارشما بوده وباارائه مطالب علمی جدید شمارا دراین راه همراهی می نمایند.