به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

���������� �� �������� ����������

شناخت و آسیب شناسی


 

رویکرد ما در اجرای طرح های شناخت و آسیب شناسی حفظ تداوم و بهبود رقابت پذیری ، شناسایی به موقع مشکلات و ریشه یابی و یافتن راه حل های گسترده و جامع در زمینه های مدیریت سرمایه های انسانی ، مدیریت مالی و ...

برای رفع موانع و گاوگاه ها از یکسو و شناخت فرصت ها و اقدام شایسته در سازمان ها میباشد.

 

 

 

 

استراتژی تغییر و تحول


خدمات پیشنهادی

 1. برنامه ریزی استراتژیک
 2. توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
 3. طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن BSC ))
 4. تنظیم و تدوین استراتژی کسب و کار
 5. طراحی مدل کسب و کار (Business  Model)
 6. تنظیم و تدوین برنامه کسب و کار Business plan) )
 7. مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار
 8. اتحاد های استراتژیک (Strategic Alliance )
 9. جذب و ادغام سازمان ها Merge & Acquisition))
 10. تعریف و تعیین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI))
 11. مدیریت و سازماندهی برون سپاری فعالیت ها
 12. کوچک سازی  Down Sizing ))
 13. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگوها ، و روش های نوین مدیریت استراتژیک و تحول

 

مدیریت بازاریابی


خدمات پیشنهادی

 1. تنظیم استراتژی و طراحی سیستم های بازاریابی ، توزیع و فروش
 2. طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی  ، توزیع و فروش
 3. تنظیم استراتژی ها و طراحی روش های مدیریت کالا
 4. تنظیم استراتژی و برنامه ریزی تبلیغات
 5. تنظیم استراتژی توسعه صادرات
 6. تنظیم استراتژی قیمت گذاری
 7. مشاوره برای بخش بندی بازار
 8. مشاوره برای بازریابی صنعتی
 9. مشاوره برای بازاریابی خدمات
 10. مشاوره برای مدیریت بر نام تجاری 
 11. تنظیم طرح بازاریابی 
 12. مشاوره امکان سنجی بازار
 13. بررسی رفتارمصرف کننده
 14. مشاوره بازاریابی الکترونیکی
 15. هدایت تحقیقات بازاریابی 
 16. راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری CRM))
 17. شناخت بازار های داخلی و خارجی محصولات
 18. سنجش رضایت مشتری
 19. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگو و روش های نوین مدیریت بازار 

مدیریت مالی


خدمات پیشنهادی

 1. تدوین طرح کسب و کار
 2. تدوین استراتژی های مالی
 3. مشاوره های سرمایه گذاری
 4. تهیه و تنظیم گزارش های توجیه اقتصادی
 5. مطالعات بازار جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
 6. مدیریت سبد سرمایه گذاری Portfolio Management) )
 7. پوشش ریسک Hedging) )
 8. ارزیابی موشکافانه تجاری (Due Diligence)
 9. تحلیل و ارزیابی ریسک
 10. تحلیل بنیادی صنایع مختلف برای متقاضیان سرمایه گذاری و استفاده در ارزیابی ها
 11. مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس
 12. مشاوره تامین مالی از منابع خارجی و تهیه گزارشهای توجیهی قابل قبول بانک ها  Bankable Report) )
 13. طراحی نظام بودجه ریزی
 14. طراحی سیستم های مالی
 15. انجام مطالعات کاهش هزینه ها
 16. مهندسی مالی و اصلاح ساختار مالی
 17. طراحی نظام حسابرسی مدیریت
 18. مشاوره به شرکت های طرفین ادغام در ارزیابی های موشکافانه و ارزیابی  سهام آنها و ارائه راه حل های کارشناسی
 19. تهیه نسبت های مالی میانگین صنعت ایران
 20. تامین اطلاعات و تحلیلهای لازم اقتصادی ، صنعتی برای سیاستگزاران ، تحلیلگران و مدیران ارشد بنگاه ها
 21. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگوها و روش های نوین مدیریت مالی  

 

مدیریت تولید


خدمات پیشنهادی

 1. طراحی ساختار سازمانی و فرآیند ها در حوزه مدیریت تولید و عملیات و سازماندهی فعالیت های مرتبط در ساختار طراحی شده
 2. طراحی نظام مدیریت زنجیره تامین
 3. طراحی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات
 4. طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید
 5. طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد
 6. طراحی سیستم کنترل موجودی و انبارها
 7. طراحی لی اوت و چیدمان تولید و انبار ها
 8. طراحی سیستم پاداش افزایش تولید
 9. زمان سنجی فعالیت ها در فرآیند های مختلف
 10. طراحی سیستم های تولید و ارائه خدمت
 11. ارزیابی عملکرد واحد ها و شعب مشابه در سازمان های خدمت گرا نظیر بانک ها ، هتل ها ، بیمارستان ها ...

 

توسعه سرمایه های انسانی


خدمات پیشنهادی 

 1. توسعه و رهبری مدیران حرفه ای (منابع انسانی )
 2. تدوین استراتژی منابع انسانی
 3. طراحی ، اجرا و برگزاری کانون های ارزیابی ، جذب و استخدام مبتنی بر مدل های شایستگی
 4. انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی
 5. توانمندسازی سازمان ها و شرکت ها در جذب کارکنان ماهر ، متعهد و با انگیزه
 6. اجرای نیازسنجی آموزشی و همچنین برنامه ریزی آموزشی کارکنان
 7. طراحی و استقرار نظام ارزیابی و توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت های ارتقای شغل
 8. طراحی و استقرار نظام حقوق و دستمزد
 9. طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان
 10. طراحی و استقرار نظام پاداش کارکنان مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد ارزیابی فرهنگ سازمانی
 11. جانشین پروری
 12. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگوها و روش های نوین مدیریت منابع انسانی 
 13. سنجش و اندازه گیری رضایت ، تعهد و تعلق کارکنان
 14. عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شرکت ها ...
 15. آکادمی پرورش ارزیاب

 

مدیریت توسعه فردی


    افراد در مسیر تکوین و رشد خود مراحلی را طی می نمایند که شناخت و طراحی توسعه فردی  در آن مراحل و دوران دارای اهمیت بسیار است . از جمله دوران :

 1. کودکی  و نوجوانی
 2. جوانی و دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی
 3. انتخاب شغل و کاریابی
 4. انتخاب همسر

بخش مشاوره آماج با استفاده از روش روان تحلیلی که بر اساس اندیشه پروفسور یونگ بنا شده است و بر اساس روش MBTI  و نیز ترجیحات شخصیتی پیشنهاد هایی را به عنوان نقشه راه این دوران خطیر ارائه می نماید .

 با توجه به پیشنهاد های مطرح شده می توان بهتر به بررسی و تحلیل و توسعه خود و دیگران فکروعمل کرد .

همچنین این روش راهکار و نقش خوبی جهت مدیران سرمایه های انسانی  در جذب نیروی انسانی و سیستم پیشرفت شغلی و ترفیع کارکنان می باشد.

توسعه رهبران