به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

�������� ������ ���������� �������������� ���������� ������������

مدل شایستگی عمومی مدیران


مدل شایستگی عمومی مدیران
مدل شایستگی مدیران شامل پنج بخش می باشد که دوره موردنیاز هر بخش نیز در ادامه ارائه شده است.
1) شایستگی های مربوط به قابلیت های ذهنی (فکری)
2) شایستگی های میان فردی مدیران
3) شایستگی های شخصی مدیران
4) شایستگی های اجرایی مدیران
5)شایستگی های تعالی سازمان

1) شایستگی های مربوط به قابلیت های ذهنی

الف- تفکر استراتژیک ب- تفکر تحلیلی ج- حل مسأله د- تفکر خلاق
▪ آینده پژوهی
▪ تکنیک های هدف گذاری
▪ تفکرات استراتژیک
▪ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
▪ کارت متوازن ارزیابی BSC
▪ مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک
▪ مدیریت استراتژیک نفت و گاز
▪ مبانی و اصول مدیریت در صنعت نفت و گاز
▪ مهارت های کلیدی مدیریت
▪ تفکر سیستمی و کاربردهای آن در سازمان
▪ مدیران و چالش های تصمیم گیری
▪ مهارت های حل مسأله و تصمیم گیری
▪ نگرش فرآیندی
▪ شش کاه تفکر، نگاهی تازه به مدیریت اندیشه
▪ حل خلاقانه مسأله
▪ مدیریت خلاقیت و نوآوری (کارگاه)
▪ مهندسی خلاقیت براساس الگوی TRIZ

2) شایستگی های میان فردی مدیران

الف- همکاری و همدلی ب- تیم سازی ج- ارتباط مؤثر د- شبکه سازی

▪ کارگروهی
▪ اصول کار تیمی
▪ مدیریت جلسه و سخنرانی مؤثر
▪ پنج دشمن کار تیمی، فراز و فرود رهبری یک تیم
▪ کارگاه ارتباطات مؤثر (گوش دادن و صحبت کردن)
▪ دوره آموزشی اصول مذا کره و فن بیان
▪ تکنیک های ایجادارتباط و شبکه سازی
▪ دوره تا کتیک های نفوذ
▪ مدیریت رفتار سیاسی و مدیریت تضاد
▪ مدیریت تعارض

3) شایستگی های شخصی مدیران

الف- اعتماد به نفس ب- مسؤولیت پذیری ج- صداقت و دوستی د- کمال جویی حرفه ای
▪ برنامه ریزی توسعه فردی IDP
▪ دوره الکترونیکی مدیریت توسعه کسب و کار با عنوان تمرکز بر خود
▪ هوش هیجانی و رهبری سازمانی
▪ هوش هیجانی در مدیریت و راهبری سازمانی
▪ کشف توانمندی های خود
▪ مدیریت برخود
▪ شناخت خود، مردم و مدیریت استعدادها
▪ الگوهای رفتاری با رویکرد DISC
▪ مدیریت استرس
▪ اخلاق حرفه ای در مدیریت
▪ سازمان های یادگیرنده
▪ شیوه های یادگیری و مطالعه

4) شایستگی های اجرایی مدیران

الف- انگیزش افراد ب- پرورش افراد ج- برنامه ریزی و ساماندهی د-نتیجه گرایی
▪ شیوه های ایجاد انگیزه در افراد
▪ مدیر در نقش مربی: انگیزش انسان ها به سوی برد
▪ مدیریت موفق کارکنان
▪ پرورش کارمندان
▪ اصول و مهارت های سرپرستی
▪ دوره بهبود قابلیت های نیروی انسانی سازمان
▪ دوره مدیریت بهبود عملکرد سازمان
▪ مدیریت کاربردی وقت و عملکرد
▪ مدیریت زمان
▪ دوره مفاهیم و اصول برنامه ریزی
و کنترل پروژه
▪ تمرکز روی هدف
▪ بهبود مستمر
▪ اصول سازماندهی محیط کار با نگرشs5

▪ اصول و مفاهیم رو شهای ارتقاء بهره وری
▪ مدیریت بهره وری پیشرفته

5) شایستگی تعالی سازمانی

الف- مشتر ی مداری ب- هوشیاری سازمانی ج- تغییر و تحول د- نفوذ و قدرت
▪ صدای مشتری
▪ دوره الکترونیکی مشتری محوری
▪ دوره الکترونیکی مبانی بازاریابی
▪ دوره بازاریابی، برنامه عملیاتی و راه موفقیت
▪ اندازه گیری رضایت مشتری
▪ روان شناسی ارتباط با مشتری
▪ حسابداری و مدیریت مالی
▪ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ها
▪ تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران
▪ مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
▪ سیستم های هوشند اطلاعاتی
▪ سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
▪ برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
▪ مدیریت تغییر و تحول
▪ راهبری و مدیریت تحول
▪ بهتر از خوب
▪ پرورش توانایی های رهبری
▪ استراتژی DISC برای تبدیل شدن به رهبری معتبر
▪ شایستگی های رهبری
▪ آشنایی با نظام پیشنهادها
▪ بالندگی سازمانی
▪ مدیریت مشارکتی
▪ الگوبرداری