به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

�������� �������� ���������� ������������

Business English Course Book


BUSINESS ENGLISH COURSE BOOK
 MARKET LEADER
 ENGLISH FOR EMAILS & TELEPHONING
 ENGLISH FOR NEGOTIATING
 ENGLISH FOR PRESENTATIONS
 ENGLISH FOR SOCIALIZING
 ENGLISH FOR MEETINGS
 ENGLISH FOR FINANCE
 ENGLISH FOR BANKING
 ENGLISH FOR SALES AND PURCHASING
 ENGLISH FOR MARKETING AND ADVERTISING
 ENGLISH FOR CORRESPONDENCE
 ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES
 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONAL