به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

�������� ������������ ����������

دوره های گروه تخصصی زمین شناسی


 

دوره های گروه تخصصی ژئو شیمی


دوره های گروه تخصصی ژئو فیزیک


 

دوره های گروه تخصصی پترو فیزیک


 

دوره های گروه تخصصی مهندسی مخازن


 

دوره های گروه تخصصی مهندسی حفاری