به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

دوره های توان یابان

مدیریت بحران
یکی از مهمترین و کاربردی ترین مدل های موجود برای مقابله با بحران ، مدل مدیریت بحران می باشد.
عناصر اصلی این مدل بر محور آماده سازی و آموزش،استوار می باشدومی توان آمادگی روانی و رفتاری افرادرا در مواجه بابحران و سازگاری از طریق روش های مناسب افزایش داد .تولد فرزند توان یاب گاهی شبیه بحران برای خانواده است و تقویت سیستم خانواده، باعث ارائه واکنش‌های سازنده، مفید و مطابق با شرایط بحرانی می‌شود.موضوع همایش های ما در زمینه مسایل روانشناختی، حقوقی، جسمانی، معنوی، مالی و شغلی افراد توان یاب بوده و می تواند از اضطراب خانواده ها بکاهد.

مثبت اندیشی
مسلما با تولد فرزند توان یاب تغییراتی درزندگی خانواده رخ می دهد که ممکن است برخی از این تغییرات روندعادی زندگی مارا تغییر دهد ودیدگاهی که مااز زندگی داشتیم با روند زندگی کنونی مان متفاوت باشد
واین تفاوت ها مارا دچار استرس نماید .ما می توانیم راهبردهای مقابله سازگارانه با استرس وکسب آرامش را در طیفی بگنجانیم. یک سر این طیف توصیه های کوچک ساده ای است که هر انسانی می تواند برای مقابله ی مؤثر با استرس های کوچک زندگی از آنها استفاده نماید. سر دیگر این طیف، راهبردی اساسی و کلیدی است که شیوه ی زندگی را به طور اصولی تغییر می دهد وآن مقابله با افکار ناکارآمدی است که جلوی مقابله های شناختی منطقی را گرفته و راه را برای مقابله های هیجانی ناکارامد هموار می سازد. نگرانی خانواده موجب می‌شود کودک توان یاب نیز آن را درک و دریافت نموده و افکارمنفی را درخود پرورش دهد از این رو ضروری است که بعد از آموزش مثت اندیشی به خانواده‌ها به آنها بیاموزیم که چگونه مثبت‌اندیشی را به فرند خود انتقال بدهند.
گام های ارتباط مثبتگام های ارتباط مثبت

زمانی که در خانواده ای فرزند توانخوا ه متولد می شود ، تغییری دررویکردهای ارتباطی خانواده رخ می دهد.
متاسفانه تعدادی از خانواده عزت نفس خود رااز دست داده وارتباطات خودرا کاهش داده وفقط با اقوام درجه اول خود مانندپدرومادرو خواهر وبرادر خودشان ،رفت وآمد می کنند وحتی دراغلب موارد تولد چنین فرزندانی کیفیت ارتباطی زن وشوهررا نیز تحت الشعاع قرارمی دهد. این کاهش ارتباطات به چه دلیل است؟ آیا این کاهش ارتباطات به نفع ما وفرزند توان یاب مان می باشد؟ آیابا روش های صحیح ارتباطی آشنایی دارید؟ آیا می دانید با توجه به محدودیت فرزندتان ،با چه کسانی وچگونه ارتباط برقرارنمایید؟

شناسایی فرزندمان
در این سال ها سازمان ملل میزان مشارکت افراد در فعالیت های اجتماعی را معیاری برای توان یاب ی دانسته است، اما در جامعه ما با ساختار فرهنگی و اجتماعی خاص خودمان که افرادتوان یاب حداقل از نظر حضور فیزیکی برای مشارکت های اجتماعی با مشکلات فراوان روبرو هستند، کمی قابل تامل هست.

ما از یک سو با مردم در سطح جامعه روبرو هستیم که نگاه خاص و غالبا ترحم آمیز نسبت به توان یاب دارند و از سوی دیگر مسوولین هنوز به توانمندی های افرادتوان یاب ایمان ندارند و خود افراد توان یاب وخانواده هایشان که اگر صادقانه نگاه کنیم از جایگاه و نقش اجتماعی خود آگاهی دقیقی ندارند.اگر ما ازتوانایی ها وامکانات هرچند اندک موجود درجامعه آگاهی داشته باشیم ویا با سرگذشت توان یاب ان موفق آشنا باشیم می توانیم با راهکارهای بهتری درمواجه با مشکلات فرزند توان یاب مان مواجه شویم.

دورهمی های خلاقانه
دربرنامه دورهمی های خلاقانه ما خانواده هایی که دارای فرزند توان یاب هستند بایکدیگرآشنا نموده واز آنها می خواهیم تجربیات ومشکلات خود رابه اشتراک گذاشته واز تجربیات عملی یکدیگربهره ببرند.

شاید فرزند توان یاب شما دارای مشکلی مشابه با سایر فرزندان توان یاب باشد وشما با صحبت وبیان مشکلتان باسایر راهکارهای ارائه شده توسط والدین دیگر آشنا شده ونیازی نیست باآزمون وخطا وقت وانرژی خود وفرزندتان را هدر دهید.دراین دورهمی ها ، کارشناسان آماج درکنارشما بوده وباارائه مطالب علمی جدید شمارا دراین راه همراهی می نمایند.