به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است
آقای دوج
دکتر نعمتی
آقای مهدی زاهدی
آقای محمد علی روح الهی
آقای ابوالقاسم ایزد پناه
آقای خسرو جدیدزاده
آقای بهنام شهائی
آقای دکتر رضازاده