به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است
آقای دکتر بهمن سلیمانی
آقای دکتر حاجیان
آقای دکتر غضبان
استاد برادران